O nás

„Nenechte se překvapit pokušením vnitřní samoty. Navzdory složitosti vašich problémů, (… ) silám, které postupně ochabují, i navzdory selhávání společenských organizací, meškání oficiální legislativy a nepochopení egoistické společnosti vy nejste na okraji každodenního života a ani se nesmíte cítit jako pasivní prvky světa v přemíře pohybu, ale jste aktivními subjekty v období lidské a duchovní plodnosti života. Máte ještě vykonat své poslání a přinést svůj příspěvek.“

Vzhledem k rostoucí populaci seniorů a především kvůli uvědomění si vlastní důstojnosti stáří a důležitosti vzájemného mezigenezačnímu obohacení nabízí spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Katechetickým střediskem Biskupství českobudějovického vzdělávací programy pro kluby seniorů a skupiny seniorů, kteří bydlí nebo navštěvují domy pro seniory Jihočeského kraje, vymezené části západočeského kraje a kraje Vysočina.

Spolek Most – České Budějovice je dobrovolným spolkem fyzických osob. Je společenstvím všech lidí, kteří usilují o duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců a jejich morální a kulturní formaci bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti a pracují na celostním a integrálním rozvoji společnosti na křesťanských základech.

Tento dlouhodobý projekt chce investovat do aktivizace seniorů v oblasti duševního a duchovního rozvoje jedinců včetně jejich morální a kulturní formace bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Zahrnuje obecné vzdělávání seniorů a rozšíření jejich všeobecného přehledu v oblasti kultury, stylu života, zvyků a základních lidských hodnot.

Dále chce nabízet tvůrčí programy celistvého kreativního rozvoje jedince přizpůsobené jeho schopnostem a stavu. V neposlední řadě chce nabídnout i duchovní prohloubení jednotlivce, při kterém se vychází ze základních duchovních potřeb každého člověka a z křesťanských zásad, které tvoří naše evropské kulturní dědictví.  

Nabídka chce pomoci znovuobjevit podstatu evropské kultury a vzdělanosti, poodkrýt tajemství a poklady, které se také nazývá dědictví otců (a matek). Všechny programy mohou trvat v rozsahu jedné až dvou hodin, ale vše je možné přizpůsobit kondici a zdravotnímu stavu seniorů, také respektují náboženskou neutralitu.